NIEUWS

zeister vrije school nieuwssite

de school is weer open!

Hier vind je alle informatie over de maatregelen die wij nemen t.a.v. het coronavirus en de consequenties daarvan voor ons onderwijs. Op deze pagina informatie die de hele Zeister Vrije School en BSO betreft, op de andere pagina's de informatie die locatieafhankelijk is, de noodopvang op de Socrateslaan, inspirerende ideeën voor thuiswerk, links en een blog.

Beste ouders,


Thuis blijven of naar school gaan?

De coronarichtlijnen waarmee wij te maken hebben zijn niet altijd even duidelijk of eensluidend. Zo krijgen we nogal wat vragen over of zoon of dochter nou wel of niet naar school mag. We proberen het hieronder zo helder mogelijk op een rijtje te zetten. Mochten er dan toch nog vragen zijn, kijk dan even op de site van de rijksoverheid waar vragen worden beantwoord. Of benader de leerkracht van uw kind nog even. We hopen dat dit overzicht duidelijk maakt of u uw kind wel of niet thuis moet houden bij klachten.


1. Kind:
Hoest – Koorts – Snotterig - Keelpijn

  • Blijft thuis tot klachten 24 uur over zijn of laat testen
  • Bij erger worden klachten inschakelen huisarts/GGD en laten testen
  • Wel corona > hele gezin 14 dagen in quarantaine
  • Geen corona > uitzieken tot klachten 24 uur over zijn

  Uitzondering:

  • Kinderen die allergisch zijn en waar al (langer) van bekend is dat het deze klachten heeft
  • Kinderen die een bekend patroon van hoesten/verkouden/snotteren hebben
  • Kinderen die in de kleuterklassen zitten

  Tenzij: 

  • Deze klachten een ander verloop gaan krijgen of er koorts bij komt kijken boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten (dan 24 uur klachtenvrij of laten testen)
  • Een gezinslid of direct contact wel bijkomende Covid-klachten heeft als koorts (dan 24 uur klachtenvrij of testen)
  • Een gezinslid of direct contact een bevestigde covid-19 patiënt is


  2. Broertje/zusje/familielid:

  Hoest – Koorts – Snotterig - Keelpijn

  Kind (dat deze klachten niet heeft) kan gewoon naar school alleen niet gebracht worden door ouder die deze verschijnselen heeft (tenzij deze ouder allergisch is)

  Uitzonderingen:

  • Er is een vermoeden van corona bij een van de ouders en deze wordt getest. Het kind blijft dan thuis tot de uitslag van de test bekend is. Bij negatieve uitslag kan kind gewoon naar school, bij positieve uitslag gaat gezin 14 dagen in quarantaine.
  • Als koorts bij familielid boven 38 graden komt en/of benauwdheidsklachten


  3. Leerkracht:

  Hoest – Koorts – Snotterig – Keelpijn

  • Blijft thuis en schakelt GGD in voor test
  • Blijft thuis tot uitslag test bekend i
  • Uitslag negatief: gaat weer werken zodra hij/zij zich daartoe in staat acht
  • Uitslag positief: gaat 14 dagen in quarantaine (indien van toepassing; met hele gezin)


  4. Kind of partner van leerkracht:

  Hoest – Koorts – Snotterig – Keelpijn

  • Leerkracht kan gewoon naar school komen als koorts (bij gezinslid) niet boven 38 graden komt en/of benauwdheidsklachten uitblijven
  • Als klachten van gezinslid verergeren contact met GGD of huisarts en test wordt afgenomen (leerkracht moet thuisblijven)
  • Als test positief is moet hele gezin inclusief leerkracht 2 weken in quarantaine


  Linda Scheeres, Arwen van Putten en Onno van Lith 
  Schoolleiding Zeister Vrije School 


  het  laatste  nieuws

  20-4

  BESTUURS-UPDATE


  Aan de ouders en medewerkers van de Zeister Vrije School, BSO de Bosplaats en de GMR leden


  Beste mensen,


  Voor medewerkers, maar ook voor ouders is het een zware en uitdagende tijd!

  We staan voor de derde verandering. Eerst hebben we het thuisonderwijs opgestart. Daarna hebben we het deels weer naar school gaan vorm dienen te geven. Daarvoor hebben we drie dagen voorbereidingstijd ingelast, dat was ook mogelijk doordat we erg ruim in onze onderwijstijd zitten. Het was erg lastig  het “halve klassen onderwijs” goed te realiseren, mede omdat afwezigheid van sommige leerkrachten moeilijk op te vangen was.


  Het regulier basisonderwijs mag vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij er serieuze contra-indicaties zijn. Dat maakte premier Rutte gisterenavond bekend. In de week van 1 juni wordt door het kabinet een definitief besluit genomen.

  Uit de adviezen van het RIVM blijkt dat er voor de komende tijd protocollen nodig blijven, wellicht ook na de zomervakantie. De PO-raad streeft ernaar het aangepaste protocol op woensdag 27 mei klaar te hebben. Ze vragen scholen daarom te wachten met het maken van concrete plannen voor volledige heropening tot de protocollen gepubliceerd zijn.


  Wij zullen de plannen intern en met de GMR bespreken en jullie uiterlijk 29 mei informeren over de verwachte voortgang.

   

  Ik vertrouw erop jullie, voor dit moment, voldoende geïnformeerd te hebben. 

  Met vriendelijke groet,

  Harry Gubbels

  bestuurder

  15-5

  SCHOOLLEIDING-UPDATE


  Halen en brengen 

  Het halen en brengen verloopt op alle locaties goed. We willen jullie nog wel met klem vragen om na het brengen, en vooral na het ophalen niet te blijven praten met elkaar. We snappen dat er veel te bespreken is, maar het verzoek is om daarvoor met elkaar een andere plek op te zoeken en de ruimte rondom school vrij te houden. 


  Formatie volgend schooljaar 
  De basisformatie voor komend schooljaar is zo goed als rond. Heel graag hadden we deze al met jullie gedeeld, maar de huidige omstandigheden hebben enige vertraging opgeleverd in het rondkrijgen van enkele afspraken. We gaan ervan uit de formatie voor komend schooljaar na de Pinkstervakantie met jullie te kunnen delen.  


  Data en mededelingen

  ·  Donderdag 21 en vrijdag 22 mei: vrij ivm Hemelvaart  

  · Alle ouderavonden vervallen in deze weken. Hopelijk zijn er na Pinksteren meer mogelijkheden om een ouderavond te organiseren 

  ·  Zoals in een eerder bericht al gemeld: De jaaragenda, met geplande vakanties en vrije dagen, blijft gehandhaafd. Dit betekent dat de Pinkstervakantie (1-5 juni) doorgaat, en 12 juni een lesvrije dag is voor de kinderen. 

  · De jaarfeesten zullen niet in hun gebruikelijke vorm plaatsvinden. De beleving van de jaarfeesten voor de kinderen zullen we op een andere wijze met de kinderen gestalte geven. Dit houdt in dat de gezamenlijke Sint-Jan viering op 27 juni vervalt.    

  ·  Vanwege de huidige omstandigheden komen de koorconcerten van 1 en 8 juli helaas te vervallen 


  Handwerkmateriaal 

  In de tijd van het onderwijs op afstand hebben de handwerkleerkrachten pakketjes gemaakt die door veel kinderen opgehaald zijn. Graag ontvangen we de resultaten hiervan op school, zodat we kunnen zien wat er van gemaakt is. Een foto sturen naar zvshandwerken@gmail.com mag ook. Daarnaast willen we vragen of de overgebleven materialen terug naar school kunnen (wol/katoen, maar ook breinaalden, haaknaalden, weefsterren etc.). Een deel n de spullen mt uit de prive collectie van de leerkrachten dus zij ontvangen dit graag terug. De kinderen kunnen dit op school in hun handwerkzak stoppen, die door de handwerkleerkrachten opgehaald wordt. 


  Locatiegebonden mededelingen

  Socrateslaan

  Van Tuylllaan

  Bergweg

  8-5

  SCHOOLLEIDING-UPDATE


  Groepen en schooltijden 

  Voor de vakantie is de groepsindeling verzonden, er zijn 2 groepen: 


  Groep A: komt op maandag en donderdag en in de oneven kalenderweken op woensdag (11, 14, 18, 20, 25 en 28 mei)   
  Groep B: komt op dinsdag en vrijdag en in de even kalenderweken op woensdag (12, 13, 15, 19, 26, 27 en 29 mei) 


  Klas 2 en 3 blijven op vrijdag langer op school, tot 15 uur. Voor de overige dagen en overige klassen verandert er niets aan de schooltijden 

  Het is niet mogelijk om van groep te ruilen. De verdeling is gemaakt op alfabetische volgorde waarbij rekening is gehouden met broertjes, zusjes en samengestelde gezinnen. Dit is een puzzel over drie locaties.  

  We begrijpen goed dat het niet ideaal is. Net zoals het afgelopen weken schipperen was voor iedereen zo zal dat komende paar weken ook nog zo zijn. We hopen dat iedereen het toch, net als de afgelopen tijd, met elkaar georganiseerd krijgt.  
  Het gaat nu om 2,5e schoolweek. Mochten we na de pinkstervakantie nog steeds in halve klassen naar school gaan dan zullen we mogelijk opnieuw naar de indeling kijken.  

  Hygiëne Kinderen wassen hun handen in ieder geval bij binnenkomst ’s ochtends, na het buitenspelen, voor en na het eten en rondom het toiletbezoek. In de klas zijn hiervoor zeep en papieren handdoekjes aanwezig. Daarnaast is de frequentie van de schoonmaak verhoogd en zijn in iedere klas schoonmaakmiddelen aanwezig voor wanneer tussendoor extra schoongemaakt moet worden. 

  De klassendienst neemt iedere dag de tafels en stoeltjes extra af. 

  Pauze Per locatie is een pauzerooster gemaakt waarbij steeds maximaal 2 (halve) klassen tegelijk samen buitenspelen. De combinatie hiervan is steeds dezelfde. 


  Noodopvang en BSO Voor ouders die werken in cruciale beroepen is, echt in uiterste nood, noodopvang mogelijk. Dit is hier aan te vragen.  Uiterste nood betekent dat er dus geen opvang voor de kinderen mogelijk is bij familie, buren, naasten, kennissen en dergelijke. 

  Indien kinderen ingeschreven staan bij de BSO dan wordt die opvang nu gepland op de dagen dat de kinderen naar school gaan. Dit kan rechtstreeks afgestemd worden met de BSO. 

  Afspraken over het brengen en halen bij noodopvang en BSO wordt apart naar betrokkenen verstuurd.  


  Bij ziekte van een leerkracht In het geval dat een leerkracht ziek is, en er geen vervanging beschikbaar, worden de kinderen NIET verdeeld maar verzocht om thuis te blijven. Er wordt dan geen vervangend thuiswerk verzorgd. 


  Extra ondersteuning We hebben hard gewerkt om de opening van de school te realiseren. Vanaf maandag wordt in kaart gebracht welke kinderen met welke extra ondersteuning aan de slag gaan, en op welk moment. In principe vindt dat allemaal nog online plaats op de dagen dat de kinderen niet op school zijn. 


  Traktaties Komende tijd mogen er alleen niet-eetbare dingen getrakteerd worden of voorverpakte etenswaren, liefst zo gezond mogelijk. 


  Richtlijnen RIVM Ouders en medewerkers vragen wij om zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk om het virus niet verder te verspreiden. Mocht uw kind onder schooltijd klachten ontwikkelen dan zullen wij contact met u opnemen met het verzoek uw kind te komen halen. 

  Uw kind mag niet naar school, noodopvang of BSO als uw kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of koorts of wanneer een huisgenoot verkoudsheidsklachten en koorts heeft en/of benauwd is. Ook als uw kind milde klachten heeft mag het niet naar school. 

  Onderling hoeven kinderen geen afstand te houden tot elkaar. Leerkrachten houden wel zoveel mogelijk de 1.5e meter afstand tot de kinderen aan. 


  Locatiegebonden maatregelen

  Socrateslaan

  Van Tuylllaan

  Bergweg


  Hooikoorts

  Hiervoor vragen wij u op de site te kijken waar de GGD onsnaar verwijst. Hier staat - kort gezegd - te lezen dat bij hooikoorts (en andere allergieën) het kind geen extra risico loopt en ook geen risico vormt voor anderen. Bij twijfel en bij veranderingen de huisarts raadplegen. Kinderen die duidelijk hooikoortsverschijnselen hebben kunnen dus gewoon naar school komen, maar het vraagt van de ouders wel extra waakzaamheid op verandering in de klachten zoals het op gaan treden van koorts.


  Testbeleid

  Voor meer informatie over ons testbeleid kinderen van 0 t/m 12 jaar in basisonderwijs en de kinderopvang kijkt u op deze pagina.

  16-4

  BESTUURS-UPDATE


  De school is nu een maand dicht. Gelukkig gaat het onderwijs, met passen en meten, door dankzij de inzet van de medewerkers en van de ouders!


  Zoals de meesten waarschijnlijk weten is er voor komende dinsdag een persconferentie belegd. Daar zullen we, waarschijnlijk, horen hoe de voortgang zal zijn. Er wordt op allerlei plekken druk gespeculeerd of en zo ja wanneer scholen opengaan en hoe dat er dan uit gaat zien. Er wordt o.a. veelal gesproken over onderwijs in “shifts”. Hoe dat handen en voeten dient te krijgen is nog ongewis. Hoe worden kinderen gebracht en
  gehaald? Hoe gaat dat met kinderen uit één gezin? Welke medewerkers kunnen door privésituatie niet voor de klas?
  Er zijn heel veel vragen!


  Als we weer open mogen gaan, zal dat op zijn vroegst op maandag 11 mei zijn. Dat geeft de medewerkers de ruimte om echt anderhalve week meivakantie te hebben. 6, 7 en 8 mei kunnen we dan gebruiken om het programma voor na de meivakantie invulling te geven. De noodopvang zal van 27 april tot en met 8 mei verzorgd worden door de medewerkers van de BSO. In deze twee weken zal er geen huiswerk voor de leerlingen zijn. Indien uit de persconferentie blijkt dat we medio mei nog niet open gaan, dan zal er voor 6 t/m 8 mei wel huiswerk worden aangereikt.


  Download brief

  08-4

  SCHOOLLEIDING-UPDATE


  Vanaf dinsdag 14 april gaan wij in de klassen 2 t/m 6 werken via het platform van Google Classroom, onderdeel van Google Suite. In deze omgeving zetten de leerkrachten instructies, foto’s, weektaken e.d. neer die jullie eerder via WhatsApp of mail ontvingen. Ook is het mogelijk om binnen de omgeving van Google Suite te videobellen mocht de leerkracht dat willen.

  Thuisonderwijs via Google Classroom
  Met betrekking tot het thuisonderwijs voor de onderbouwklassen blijven de uitgangspunten ongewijzigd,  namelijk:

  • Kinderen hebben lesmaterialen thuis. Zij horen via een weekplanning wat voor werk ze moeten doen. Ze werken thuis dus uit hun boeken en schriften.
  • Sommige leerkrachten sturen ter ondersteuning filmpjes, foto’s of audioberichten. Dit is aan iedere leerkracht zelf, net als in fysieke klassen zijn hier ook verschillen.

  Met gebruik van Google Classroom hebben we een centrale, AVG-proof, plek voor het aanleveren van instructies en aanvullend materiaal per klas. In deze digitale omgeving beschrijft de leerkracht het weekplan en zet het werk. Per dag staan er opdrachten klaar die door de leerlingen gemaakt kunnen worden, vergelijkbaar met wat we tot nu toe hebben gedaan.
  Ook andere (vak)leerkrachten kunnen via deze omgeving met de kinderen werken, zoals bijvoorbeeld RT- of NT2 leerkrachten.

  Omgaan met verschillen
  In het vrijeschoolonderwijs heeft de autonomie van de leerkracht een grote plaats: de digitale werkomgeving is nu hetzelfde maar er zullen verschillen blijven tussen klassen, evenals dat tussen leerlingen onderling het geval is. We willen jullie vragen terughoudend te zijn met vergelijken en om leerkrachten niet te vragen om hun lesstof aan te gaan aanbieden zoals in een andere klas gebeurt. We hopen dat jullie deze autonomie en verschillen kunnen respecteren en er ook de meerwaarde van inzien dat iedere leerkracht dit vanuit zijn/haar eigenheid en eigen kracht vormgeeft.

  Apparatuur en installatie
  Google Classroom kan zowel op computer, tablet als smartphone gebruikt worden. De kinderen kunnen via Google Classroom de instructies en opdrachten van die dag bekijken en vervolgens zelf aan de slag. Dit hoeft niet achter de computer.
  Jullie ontvangen vandaag voor iedere leerling een mailadres om in te loggen bij Google Classroom. Ook ontvangen jullie vandaag of morgen via de leerkracht de benodigde lesgroepscode. 

  In de bijlage vinden jullie een handleiding voor installatie en het gebruik van Google Classroom.

  Communicatie
  Voor technische vragen is er een helpdesk bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11:00-16:00 uur, via het nummer 06 54906860. Deze helpdesk wordt bemand door Maarten Tros. Hij is ook per mail goed bereikbaar, u ontvangt uiterlijk de eerstvolgende werkdag antwoord: Maarten Tros.
  Voor onderwijsinhoudelijke vragen is de leerkracht via mail goed bereikbaar en er is iedere dinsdag en donderdag tussen 10 en 11 telefonisch spreekuur (tenzij de leerkracht hierover andere afspraken met jullie gemaakt heeft).  Daarnaast is het mogelijk om op afspraak een telefonisch gesprek met de leerkracht te plannen.

  Privacy
  Wij wijzen jullie erop dat het materiaal, foto's en eventuele filmpjes van de leerkrachten niet gedeeld mogen worden met derden en strikt vertrouwelijk zijn, zij vallen onder de AVG. Wij willen onze leerkrachten beschermen en benadrukken hier zorgvuldig mee om te gaan.

  01-4

  BSO en noodopvang tijdens paasweekend

   

  BSO en noodopvang zijn - in tegenstelling tot eerder bericht - open op Goede Vrijdag 10 april (van 8.30 tot 16.00 uur) en gesloten op Paasmaandag 13 april.

  01-4

  Update thuisonderwijs

   

  Afgelopen maandag hebben wij het thuisonderwijs van de onderbouwklassen geëvalueerd en is er gesproken over het contact binnen de kleuterklassen. Dit laatste wordt door iedere kleuterleerkracht op een eigen manier vormgegeven, vooralsnog laten we die keuze bij de kleuterleerkrachten.

   

  Thuisonderwijs onderbouwklassen

  Met betrekking tot het thuisonderwijs voor de onderbouwklassen hebben we nogmaals met elkaar de basis benoemd, namelijk:


  • Kinderen hebben lesmaterialen thuis. Zij horen via een weekplanning wat voor werk ze moeten doen. Ze werken thuis dus uit hun boeken en schriften.
  • Sommige leerkrachten sturen ter ondersteuning filmpjes, foto’s of audioberichten. Dit is aan iedere leerkracht zelf om te kiezen. De ene leerkracht vindt dit prettig om te doen, de andere niet. Net als in fysieke klassen zijn hier ook verschillen en geeft iedere leerkracht vanuit zijn/haar eigen kracht het onderwijs op eigen manier vorm.

   

  We blijven deze basispunten hanteren, maar merken dat er een behoefte bij ouders èn leerkrachten is om het aanleveren van instructies en aanvullende materialen te stroomlijnen. Daarom zijn we voor alle onderbouwklassen het gebruik van Google Classrooms aan het voorbereiden. 

  Met gebruik van Google Classroom hebben we een centrale, AVG-proof, plek voor het aanleveren van instructies en aanvullend materiaal per klas. 

  We zijn, vooruitlopend op de verlengde sluiting, vorige week al begonnen met de voorbereidingen, maar gezien de enorme drukte bij Google duurt de verwerking iets langer dan normaal. Zodra de digitale omgeving gebruiksklaar is worden ouders en leerlingen hierover verder geïnformeerd. Tot die tijd wordt de benodigde instructie op dezelfde wijze geleverd als de afgelopen weken.


  Download hier de classroom instructie

   

  01-4

  Afhaalmoment

   

  Omdat de school langer dicht blijft is er op vrijdagochtend 3 april een extra ophaalmoment. Voor de afhaalroosters en extra informatie: 

  Van Tuyllpagina   Bergweg   Socrateslaan

  31-3

  BESTUURS-UPDATE


  Aan de ouders en medewerkers van de Zeister Vrije Scholen en BSO de Bosplaats


  Beste mensen,


  Zoals we net gehoord hebben worden de geldende maatregelen verlengd tot en met de meivakantie.


  Ten eerste wil ik alle medewerkers danken voor hun inzet en professionaliteit. In deze bijzondere tijd lukt het de kinderen, binnen de mogelijkheden, toch vrijeschool onderwijs te bieden. We kiezen er, genoopt door de omstandigheden, gefaseerd, voor gebruik te maken van de digitale capaciteiten. Daarnaast blijven we ook, zolang het kan, de mogelijkheid bieden spullen op school op te halen.
  Ten tweede wil ik de ouders danken voor hun begrip en ondersteuning. Het is voor jullie ook een hele opgave! Als ervaringsdeskundige, mijn vrouw en ik hebben vier kinderen, weet ik hoe lastig het is je aandacht te verdelen over je gezin en je werk.


  Tot de meivakantie zullen de kinderen werk ontvangen. In de vakantieperiode is er 'schoolvrij'. Dat betekent dat de medewerkers en ook de kinderen vakantie hebben. Een nog grotere vraag aan de ouders om op creatieve wijze die periode invulling te geven.

  27-3

  SCHOOLLEIDING-UPDATE


  Inmiddels zit de tweede week met thuisonderwijs er bijna op. Een hele omschakeling voor iedereen. We zijn trots op alle medewerkers, maar zeker ook op alle ouders en kinderen die deze stap zo snel hebben kunnen maken. En dat dan nog niet alles gaat zoals je misschien zou willen, is helemaal niet gek en niet iets om je voor te schamen, of je druk om te maken. In de eerste plaats is het belangrijk dat we allemaal deze periode zo gezond als mogelijk doorkomen, zowel fysiek als mentaal. Dat vraagt in elk huishouden weer iets anders.


  Ook willen we dat leerkrachten deze periode goed doorkomen en het onderwijs vanuit hun eigen kracht kunnen vormgeven. De basis die wij hebben gelegd voor het thuisonderwijs wordt door iedere leerkracht op een eigen wijze aangevuld, met bijvoorbeeld een mooie brief, foto’s, filmpjes of audio. Net als in fysieke klassen zijn hier dus ook verschillen tussen leerkrachten. Wij vragen jullie die verschillen te respecteren en te waarderen en te zien hoe iedere leerkracht het onderwijs vormgeeft zoals dat bij hem/haar èn bij de klas past.


  27-3

  Thuiswerk onderbouw


  Wat we met het werk voor de leerlingen in de eerste plaats beogen is dat de reeds aanwezige kennis en vaardigheden ‘wakker’ blijven. Alle kinderen, en ook jullie als ouders, zijn heel verschillend in wat je daarvoor nodig hebt, en welke mogelijkheden je daarvoor hebt. Die verschillen mogen er zijn en daar hebben wij alle begrip voor. Ook alle medewerkers zijn tot op zekere hoogte verschillend in wat zij aan de kinderen bieden en in welke vorm. Ook die verschillen mogen er zijn.


  Uiteraard hebben wij met elkaar bepaalde uitgangspunten besproken voor de eerste weken, de basis van het thuiswerken is: 


  • Kinderen hebben lesmaterialen thuis. Zij horen via een weekplanning wat voor werk ze moeten doen. Ze werken thuis dus uit hun boeken en schriften.
  • Sommige leerkrachten sturen ter ondersteuning filmpjes, foto’s of audioberichten. Dit is aan iedere leerkracht zelf om te kiezen. De ene leerkracht vindt dit prettig om te doen, de andere niet. Net als in fysieke klassen zijn hier ook verschillen. Wij vragen jullie die verschillen te respecteren en te zien hoe iedere leerkracht vanuit zijn/haar eigen kracht het onderwijs vormgeeft.


  Deze werkwijze wordt komende maandag geëvalueerd. We bespreken dan enerzijds de inhoud van het aanbod, maar ook de vorm. Passend bij de uitgangspunten van ons vrijeschoolonderwijs zetten we in de basis niet tot nauwelijks digitale middelen in. Echter als deze situatie langer aan zal houden, zullen we mogelijk een beroep gaan doen op bepaalde digitale middelen, bijvoorbeeld om het aanleveren van het werk te stroomlijnen. Ook hierover maken we met elkaar bepaalde basisafspraken, en ook hierin zullen zich in de praktijk verschillen voordoen. We rekenen op jullie begrip daarvoor.

  27-3

  Website


  Vanaf vandaag is onze website zvsonline online. Via deze website zullen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen, praktische zaken en schoolafspraken gedurende de tijd dat we thuis moeten werken.We merkten dat soms ouders berichten niet ontvangen of dat berichten ver weg gezakt raken tussen alle andere mail. Jullie kunnen nu makkelijk iets terugzoeken en we vragen jullie regelmatig de website checken te checken op nieuws, dan kunnen wij het aantal mails verminderen.

  Verder vindt u op deze site ideeën om met u kind te doen vanuit onze school, links naar sites met tips en inspiratie, informatie over de noodopvang en een blog. We hopen op deze manier de communicatie te optimaliseren.

  20-3

  Coronameldingen


  Zowel op de Socrateslaan als op de Van Tuylllaan hebben wij melding gekregen van kinderen waarbij vermoed wordt dat zij Corona hebben. Er wordt niet meer getest maar de klachten wijzen er wel op. De ouders en kinderen uit de betreffende klassen
  zijn hiervan rechtstreeks op de hoogte gesteld.
  Wanneer de huisarts corona vermoedt vragen wij jullie om de leerkracht, de locatieleider èn de ouders uit de klassen van jullie kinderen daarvan op de hoogte te stellen. Hartelijk dank voor de medewerking hierin.

  20-3

  Thuisonderwijs komende tijd

   

  Afgelopen week hebben leerkrachten voor de onderbouwkassen een thuiswerkpakket en weekschema samengesteld. Met regelmaat zullen wij (met een deel van) de leerkrachten digitaal bijeenkomen om dit te evalueren en te bespreken of er
  wijzigingen nodig zijn in de manier van werken. Indien er dingen veranderen worden jullie daar uiteraard van op de hoogte gesteld.

  20-3

  Eindtoets klas 6


  Zoals jullie wellicht al vernomen hebben uit de media zal de centrale eindtoets voor klas 6 vervallen dit jaar. Leerlingen uit deze klassen hebben de afgelopen weken hun schooladvies al gekregen van de leerkracht. Dit advies was al leidend bij de keuze van een middelbare school. Minister Slob heeft aangegeven aan dat er volgend schooljaar extra goed gekeken zal worden of een kind wel op de juiste school zit.

  20-3

  Noodopvang

   

  Wanneer je in een vitaal beroep werkt (zie hier) en echt geen andere opvang voor de kinderen georganiseerd krijgt,

  dan kan een beroep gedaan worden op de noodopvang van school en BSO. Het aanvraagformulier hiervoor kan opgevraagd worden bij de betreffende locatieleider. Als er voor komende week opvang aangevraagd was dan heb je daarvan inmiddels
  bericht ontvangen. Mocht je onverhoopt nog opvang nodig hebben laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Als je voor de week erna opvang nodig hebt horen wij het ook graag bijtijds, door uiterlijk vrijdag 10 uur het aanmeldformulier te mailen
  en naar de locatieleider, zodat er een planning gemaakt kan worden.

  20-3

  Gebed van overgave


  Rudolf Steiner
  Wat ook komen mag,
  wat mij ook het volgende uur,
  de volgende dag brengen mag:
  Ik kan het, als het mij volledig onbekend is,
  door geen angst veranderen.


  Ik wacht het af,
  met volledige innerlijke rust,
  in volmaakte zielenrust.


  Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden;
  wij stoten door vlagen van angst terug,
  wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden.


  De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt,
  de zekerheid, dat datgene wat komt, komen moet
  en dat het op de een of andere wijze zijn goede werking zal hebben,
  het oproepen van deze stemming
  in woorden, in gevoelens, in ideeën
  dat is de stemming van het overgavegebed.

  Copyright © Alle rechten voorbehouden